Per migracions amb drets i lliures de violències per a dones, adolescents i infàncies

'Acollides Feministes: transformem juntes' és un projecte que busca contribuir al benestar de les dones, adolescents i infants en mobilitat, sol·licitants d'asil i refugiades, així com de les seves famílies a la frontera Mèxic-Guatemala per a l'exercici ple dels seus drets, especialment, el dret a una vida lliure de violències masclistes des d'un enfocament mesoamericà.

Objectius

Col·laborem per a la millora de les condicions de protecció i atenció de dones, adolescents i nenes en mobilitat, sol·licitants d'asil i refugiades, així com de les seves famílies, a través d'accions estratègiques d'incidència política i amb un acompanyament integral feminista.

Busquem adaptar les bones pràctiques que es realitzen a Mèxic i Guatemala per a replicar-les i generar impactes i transformacions en els processos d'acollida a Catalunya.

Treballem per a millorar la garantia de migracions amb drets i lliures de violències per a dones, adolescents i infants.

Descobreix l’eina

Reflexions i propostes per a la incorporació de la perspectiva feminista interseccional a l'acollida a Catalunya

Un conjunt de recomanacions per a la implementació de la perspectiva feminista, interseccional i amb enfocament de drets al sistema d’acollida al territorio català, inspirades pel model de FOCA a la frontera Mèxic-Guatemala.

Desenvolupament

Aquest projecte es desenvolupa paral·lelament en diversos territoris:

Frontera Guatemala i Mèxic

Una part s'executa a la regió transfronterera entre Guatemala i Mèxic, realitzant accions de promoció dels drets a Guatemala, a més d'atenció en la mobilitat per a facilitar processos migratoris segurs i sense violències. A Mèxic es realitzen procesos de primera acollida, acompanyament integral, observació i incidència política.

Catalunya, Espanya

L'altra part es desenvolupa a Catalunya, Espanya, buscant millorar les capacitats de la societat civil i de les institucions cap a la incorporació de la perspectiva feminista, interseccional i de drets en els processos d'acollida a Catalunya.

Tot gràcies al treball de quatre entitats: Formación y Capacitación (Chiapas, Mèxic), Asociación para la Promoción en Salud Unidos para Vivir (Guatemala), Almena Cooperativa Feminista (Barcelona, Catalunya) i Creación Positiva (Barcelona, Catalunya). 

Aquesta modalitat genera una rica i diversa xarxa de col·laboració i cooperació internacional que facilita intercanvis i aprenentatges mutus entre Llatinoamèrica i Europa. Alhora, això ens permet canviar les lògiques patriarcals i colonials que normalment traslladen o imposen els sabers des del Nord global al Sud global. Nosaltres busquem transformar aquesta ruta i generar espais col·laboratius i d’aprenentatges des del Sud al Nord global.

Aquest projecte es desenvolupa gràcies a la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Entitats que hi participem

Formación y capacitación (FOCA)

Organització feminista constituïda l’any 1996 a Chiapas, Mèxic, amb el compromís d’acompanyar les dones en el seu procés d’empoderament, defensoria i exigibilitat dels seus drets, especialment els drets a la salut sexual i reproductiva i els drets de les dones en les migracions. FOCA contribueix a la transformació social, política i cultural per a construir relacions d’igualtat entre dones i homes que enforteixin vincles de respecte, dignitat i equitat amb un enfocament feminista i intercultural.

FOCA aposta per un projecte civilitzador feminista, no patriarcal i antiracista. Des d’aquest posicionament polític és que executen tots els seus projectes i activitats. El centre del seu treball és millorar les condicions de vida de les dones, especialment de les dones rurals, indígenes i afrodescendents, a través de canvis estructurals, polítics i culturals.

APROSUVI

Asociación para la Promoción en Salud Unidos para Vivir (APROSUVI)

Organització formada per un grup de persones promotores i líders que han passat pel procés de refugi a Mèxic durant el conflicte armat intern a Guatemala, i que posteriorment han retornat al país després de la signatura dels Acords de Pau. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, d’assistència social i desenvolupament integral, que té com a objectiu contribuir a la millora de la salut i les condicions de vida de la població marginada del departament de Huehuetenango, amb èmfasi en les dones, infància, adolescència i joventut mitjançant programes de salut preventiva i salut curativa i de sanació des d’un enfocament de gènere i drets humans.

APROSUVI és una organització comunitària que es basa en el reconeixement a la diversitat cultural i l’enfocament de gènere per a impulsar processos d’incidència social i política. També formen part de la xarxa de gestores de drets humans, espai en el qual es promouen els drets de les persones migrades.

Almena Cooperativa Feminista

Organització sense ànim de lucre, nascuda l’any 2017 a Barcelona que treballa en projectes estratègics d’incidència social i política per contribuir a un nou paradigma social, amb l’objectiu d’avançar cap a nous models de gènere i deixar enrere l’heteropatriarcat. Els principals eixos de treball d’Almena són: l’abordatge de les violències masclistes, la transversalització de la perspectiva de gènere i la comunicació feminista. L’entitat també treballa des d’una perspectiva interseccional, oferint assessorament a entitats i administracions públiques per l’elaboració de plans, programes, protocols, guies i avaluacions.

Almena també elabora projectes propis arran de les necessitats detectades en la societat en matèria de gènere. La cooperativa no sols és una forma jurídica sinó també és una filosofia i un posicionament social i ideològic, pel mateix, des d’Almena, es fa feina perquè la cooperació sigui un valor fonamental en l’entitat.

Creación Positiva

Organització feminista nascuda l’any 2001 a Barcelona, enfocada en l’àmbit de la salut sexual des d’una mirada feminista interseccional. Les seves accions van dirigides a fer efectiu el dret a la salut sexual i a viure una vida lliure de violències, acompanyant a les persones per facilitar l’accés a aquests drets a través de l’atenció directa centrada en la cura i l’autonomia, la sensibilització, la prevenció i la incidència política.

A Creación Positiva treballen els drets sexuals com a drets humans i el marc conceptual que utilitzen es configura sobre la base dels tractats i acords internacionals. L’entitat desenvolupa abordatges integrals entorn de la promoció de la salut sexual des d’una perspectiva feminista. També ofereixen assessorament i acompanyament extern per a l’abordatge de les violències masclistes i sexuals, a administracions públiques, empreses i entitats.